неділя, 22 лютого 2015 р.

Методика використання мультимедіа технологій на уроціСучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який не мислиться без комп'ютерних технологій.
     Комп'ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими. У навчальний процес ПТНЗ України все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання (сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі) серед яких важливе місце посідають мультимедійні презентацій.
А що ж означає поняття «презентація»?
Презентація - це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок - слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь - який текст, малюнки, схеми, відео - аудіо фрагменти, анімацію,      3D - графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення.
     Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у учнів системи образного мислення. 
     Кожен викладач знає, як відбувається запам’ятовування  інформації: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти  до 60% інформації. А застосування  мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання мультимедіа значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним учнем.
Методика використання мультимедіа технологій на уроці

Мультимедіа - це представлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим описом, але за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто у всіх відомих сьогодні формах. Тут ми маємо дві основні переваги - якісне і кількісне.
Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним поданням.
Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедіа середу багато вище за інформаційної щільності. Дійсно, одна сторінка тексту, як відомо, містить близько 2 Кбайт інформації. Викладач вимовляє цей текст приблизно на протязі 1-2 хвилин. За ту ж хвилину повно екранне відео приносить близько 1,2 Гбайт інформації. Ось чому «краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути».
Методика використання мультимедійних технологій передбачає:
! вдосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку;
! посилення мотивації навчання;
! поліпшення якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну культуру учнів;
! підвищення рівня підготовки учнів в галузі сучасних інформаційних технологій;
! демонстрацію можливостей комп'ютера, не тільки як засобу для гри.
 Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:
ü засвоїти базові знання з предмету;
ü систематизувати засвоєні знання;
ü сформувати навички самоконтролю;
ü сформувати мотивацію до навчання в цілому;
ü надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом.
Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу та забезпечення його успішного сприйняття, яке посилюється при підключенні зорової пам'яті. Відомо (дослідження інституту «Евролінгвіст», Голландія), що більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо-та відеоінформації підвищує запам'ятовуваність                до 40-50%.  Мультимедіа програми представляють інформацію в різних формах і тим самим роблять процес навчання більш ефективним. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить 30%, а набуті знання зберігаються в пам'яті значно довше.
При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики.
Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальну навантаження. Це необхідна умова успішності навчання, так як без інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.
Структурна компоновка мультимедійної презентації, із застосуванням гіпертекстових посилань розвиває системне, аналітичне мислення. Крім того, за допомогою презентації можна використовувати різноманітні форми організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну.
Мультимедійна презентація, таким чином, найбільш оптимально та ефективно відповідає триєдиної дидактичної мети уроку:
Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.
Розвиваючий аспект: розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів.
Виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати самостійну та групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.
Розглянемо можливості використання мультимедійних технологій на різних етапах уроку:
Етапи уроку
Зміст
Цілі
Умови досягнення позитивних результатів
організаційний
1
2
3
4
організаційний
демонстрація теми і цілей уроку
Підготувати учнів до роботи на уроці
доброзичливий настрій викладача і учнів; швидке включення групи в діловий ритм, забезпечення повної готовності групи і устаткування до роботи
перевірка домашнього завдання
демонстрація правильного рішення для завдань викликають труднощі (можуть бути підготовлені учнями), питання для перевірки знань, тестовий опитування з теорії
виявити рівень знань учнів по домашньому завданню,
виявлення факту виконання домашнього завдання у всією групою; усунення типових помилок; виявлення причин невиконання домашнього завдання окремими учнями
актуалізація опорних знань і способів дій
питання і завдання, які підводять до необхідності вивчення теми;
 заповнити відсутні в учнів знання, згадати необхідні
формування дидактичної мети разом з учнями, використання різних прийомів організації діяльності
1
2
3
4

короткий узагальнення з пройденого матеріалу
 опорні знання і способи дій
учнів по прийняттю мети
формування нових понять і способів дій
основні поняття, схеми, таблиці, малюнки, анімація, відеофрагменти ілюструють особливості нового матеріалу
демонстрація нового навчального матеріалу
застосування різних способів активізації розумової діяльності учнів, включення їх в пошукову роботу, в самоорганізацію навчання систематизація нових знань
застосування знань, формування вмінь
питання і завдання, що вимагають розумової активності і творчого осмислення матеріалу, демонстрація правильного рішення при виникненні труднощів
виконання тренувальних завдань
використання різних способів закріплення знань; звернення викладача з приводу відповіді учня до групи з вимогою доповнити, уточнити, виправити, поглянути на досліджувану проблему з іншої сторони; вміння учнів дізнаватися і співвідносити факти з поняттями, правилами та ідеями
контроль і
облік знань
завдання різного рівня складності, використання нестандартних ситуацій у застосуванні знань, що перевіряються
організація контролю
і самоконтролю
використання різних способів контролю та самоконтролю знань; рецензування робіт учнів з зазначенням позитивних моментів і недоліків у знаннях
Мультимедійні технології можуть бути використані:
! Для анонсування теми
Тема уроку представлена ​​на слайдах, в яких коротко викладені ключові моменти розглядуваної питання;
! Як супровід пояснення викладача.
При використанні мультимедіа-презентацій у процесі пояснення нової теми досить лінійної послідовності кадрів, в якій можуть бути показані найбільш виграшні моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які учні  списують в зошит (при наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як викладач, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше.
Показ такої презентації (який в цьому випадку представляє собою щось на зразок конспекту теоретичного матеріалу по даній темі) проводиться викладачем на одному комп'ютері (бажано із застосуванням засобів проекції на настінний екран) або шляхом синхронного виведення на екрани робочих місць учнів одного і того ж кадру. Перехід від кадру до кадру в цьому випадку запрограмований тільки після натискання клавіш або по клацанню мишею, без використання автоматичного переходу через певний час, оскільки час, необхідний для сприйняття учнями того чи іншого кадру з урахуванням додаткових пояснень, може бути різним в залежності від рівня підготовки учнів.
! Як інформаційно-навчальний посібник
У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність учня з пошуку, усвідомленню і переробці нових знань. Викладач у цьому випадку виступає як організатор процесу навчання, керівник самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.
Такі посібники зручно використовувати в тих випадках, коли учень з якоїсь причини не встиг виконати завдання під час уроку або якщо він пропустив тему з причини хвороби. У цьому випадку учні можуть прийти в кабінет інформатики після уроків і доопрацювати матеріал. І, навпаки, учні які встигають за урок виконати всі запропоновані по темі завдання, можуть, не чекаючи решти, переходити до наступного розділу теми або виконувати творче завдання по вивченій темі. Таким чином, завдяки індивідуальному режиму роботи кожного учня, все досягають позитивного результату.
Мультимедійний додаток дозволяє організувати таку роботу має бути більш повним і містити в собі матеріали з кількох супутнім темам. У цьому випадку забезпечується можливість для самостійного вивчення розділів теми, а також для випереджаючого навчання. Структура презентації в цьому випадку повинна бути досить складною, нелінійною, з великою кількістю розгалужень і ґрунтуватися на "ручний" навігації по присвоєним тим чи іншим об'єктам посиланнями на інші кадри, спрацьовує, коли користувач виконує клацання мишею на відповідному об'єкті. При наявності такої складної структури важливо передбачити добре оформлені кадри, які виконують роль "головного меню" (а також допоміжних меню) для вибору бажаної теми і підтеми, а також наявні на кожному кадрі "типові" кнопки навігації, оформлені у вигляді єдиної по стилю "панелі управління ".
При організації самостійної роботи на уроці важливо передбачити наявність додаткового матеріалу для учнів, які успішно справляються з обов'язковим рівнем навчання. 
Наявність мультимедійного забезпечення дозволяє компенсувати недостатність лабораторної бази, завдяки можливості моделювання процесів і явищ. Використання комп'ютера на цьому етапі має, крім плюсів (індивідуальний темп роботи з програмою, великий обсяг інформації по темі, наявність мультимедіа), і мінуси: відсутність контакту з викладачем, сприйняття текстової інформації з екрана монітора);


! Для контролю знань
Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність учнів. Тести можуть являти собою варіанти карток з питаннями, відповіді на які учень записує у зошиті або на спеціальному бланку відповідей, за бажанням викладача зміна слайдів може бути налаштована на автоматичний перехід через певний інтервал часу.
При створенні тесту з вибором відповіді на комп'ютері, можна організувати висновок реакції про правильність (не правильності) зробленого вибору або без вказівки правильності зробленого вибору. Можна передбачити можливість повторного вибору відповіді. Такі тести мають передбачати виведення результатів про кількість правильних і не правильних відповідей. Крім того висновок питань тесту організовується випадковим чином (наприклад, з 20 питань учню пред'являються 10, обраних випадковим чином), що створює ілюзію наявності кількох різних варіантів тесту. За результатами таких тестів можна судити про ступінь готовності та бажання учнів вивчати даний розділ.
Особливої ​​уваги потребує питання спільного використання мультимедійних презентацій і робочих зошитів. На мій погляд, не слід спиратися тільки на можливості комп'ютера, хоча він надає чудові можливості для наочного і барвистого представлення інформації з досліджуваної теми, тексти основних визначень і інші основоположні відомості все ж повинні залишитися в учнів у вигляді "паперової копії" (і, зрозуміло , без необхідності вручну переписувати їх з екрану монітора). При вирішенні завдань, в яких потрібно виконати самостійно будь обчислення і вписати в зазначені місця готові відповіді, також бажано робити це в робочому зошиті. Функції мультимедійних презентацій і робочих зошитів строго розділені і дублювати один одного повинні тільки там, де це дійсно необхідно.
Переваги використання мультимедійних презентацій
Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків. У групі під час таких уроків створюється обстановка реального спілкування, при якій учні прагнуть висловити думки "своїми словами", вони з бажанням виконують завдання, проявляють інтерес до досліджуваного матеріалу, в учнів пропадає страх перед комп'ютером. Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою з предмету. В учнів з'являється зацікавленість в отриманні більш високого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання. При виконанні практичних дій проявляється самоконтроль.
Можна виділити наступні особливості даної технології
1.     Якість зображення, що виконується крейдою на дошці, не витримує ніякого порівняння з акуратним, яскравим, чітким і кольоровим зображенням на екрані.
2.     За допомогою дошки та крейди важко і безглуздо пояснювати роботу з різними додатками.
3.     У випадках виявлення в слайдах допомоги недоліків чи помилок, можна порівняно легко усунути дефекти.
4.     Залежно від підготовленості учнів, використовуючи в презентаціях гіперпосилання, один і той же матеріал можна пояснювати і дуже докладно, і розглядаючи тільки базові питання теми. Темп і обсяг матеріалу, що викладається, визначається по ходу уроку.
5.     Під час демонстрації презентації, навіть із застосуванням проектора, робоче місце учнів досить добре освітлене.
6.     Підвищення рівня використання наочності на уроці.
7.     Підвищення продуктивності уроку.
8.     Встановлення міжпредметних зв'язків з іншими предметами.
9.     З'являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів інформатики та викладачами спецдисциплін.
10.          Викладач створює, або використовує інформаційні технології змушений звертати велику увагу на логіку подачі навчального матеріалу, що позитивним чином позначається на рівні знань учнів.
11.         Змінюється, ставлення до ПК. Учні починають сприймати його  в якості універсального інструменту для роботи в будь-якій області людської діяльності

Рекомендації з розробки мультимедійних презентацій
 Мультимедійні програмні засоби мають більші можливості у відображенні інформації, значно відрізняються від звичних, і безпосередньо впливають на мотивацію учнів, швидкість сприйняття матеріалу, стомлюваність і, таким чином, на ефективність навчального процесу в цілому.
На етапі створення мультимедійної презентації необхідно враховувати наступні моменти:
v Психологічні особливості учнів даного групи
v Цілі і результати навчання
v Структуру пізнавального простору
v Розташування учнів
v Вибір найбільш ефективних елементів комп'ютерних технологій для вирішення конкретних завдань конкретного уроку
v Кольорову гаму оформлення навчального матеріалу
При роботі з мультимедійними презентаціями на уроках необхідно перш за все враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття інформації з екрана комп'ютера, телевізора, проекційного екрану. Робота з візуальною інформацією, яка подається з екрана, має свої особливості, тому що при тривалій роботі викликає втому, зниження гостроти зору. Особливо трудомісткою для людського зору є робота з текстами.
При створенні слайдів необхідно врахувати ряд основних вимог:
! Слайд повинен містити мінімально можливу кількість слів.
! Для написів і заголовків слід вживати чіткий крупний шрифт, обмежити використання просто тексту. Лаконічність - одне з вихідних вимог при розробці навчальних програм.
! Переважно виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, терміни, які учні будуть записувати в зошиті, прочитувати їх вголос під час демонстрації презентації.
! Розмір букв, цифр, знаків, їх контрастність визначається необхідністю їх чіткого розгляду з останнього ряду парт.
! Заливка фону, букв, ліній краща спокійного, «неотруйного» кольору, що не викликає роздратування і втому очей.
! Креслення, рисунки, фотографії та інші ілюстраційні матеріали повинні, по можливості, мати максимальний рівномірно заповнювати все екранне поле.
! Не можна перевантажувати слайди зорової інформацією.
! На перегляд одного слайда слід відводити достатньо часу (не менше 2-3 хв.), Щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, простежити послідовність дій, розглянути всі елементи слайду, зафіксувати кінцевий результат, зробити записи в робочі зошити.
! Звуковий супровід слайдів не повинно носити різкий, відволікаючий, дратівливий характер.
 Для забезпечення ефективності навчального процесу необхідно:
·        уникати монотонності, враховувати зміну діяльності учнів за її рівнями: впізнавання, відтворення, застосування;
·        орієнтуватися на розвиток розумових (розумових) здібностей дитини, тобто розвиток спостережливості, асоціативності, порівняння, аналогії, виділення головного, узагальнення, уяви і т.п.
·        дати можливість успішно працювати на уроці з застосуванням комп'ютерних технологій і сильним, і середнім, і слабким учням;
·        враховувати фактор пам'яті дитини (оперативної, короткочасної і довготривалої). Обмежено слід контролювати те, що введено тільки на рівні оперативної і короткочасної пам'яті.

ВИСНОВКИ

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій. 
Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому. 
Отже, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння учнів працювати в парах і групах.  


Інформаційні джерела

         1. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
2.. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти. – К., 2007. – Режим доступу: http://ippo.org.ua . – Назва з екрану.
3.Маркус Н.В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3б. наук. пр. / Рівнен. держ.гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип.23. – С.171-173.
4.Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе // Педагогика. – 2003. – № 9. – С.32-38.
5. ресурс доступу: http://uchinfo.com.ua/inform/metodika/mt5.htm
6. Ресурс доступу: